Pozostaw swoje dane, skontaktujemy się i opowiemy więcej.

Proszę o kontakt w godzinach:

Prosimy o zapoznanie się
z poniższą informacją:

  Niniejszym upoważniam...WIĘCEJ

Nie dziel się z fiskusem swoimi potencjalnymi zyskami,
uchroń oszczędności przed podatkiem od dochodów kapitałowych!
Także od Ciebie zależy, jak będzie wyglądać Twoje życie po zakończeniu pracy zawodowej.

IKE z Legg Mason to:

01 BRAK PODATKU OD ZYSKÓW
02 WPŁATY WŁASNYM RYTMEM
03 ZWROT ŚRODKÓW W DOWOLNYM MOMENCIE
04 DZIEDZICZENIE ŚRODKÓW
PROMOCJA!
0 zł za otwarcie IKE do 31.12.2015 r. za pośrednictwem platformy internetowej 
Funds on-line Uczestnik lub w siedzibie Legg Mason TFI SA

Wypłaty z IKE są zwolnione z podatku od dochodów kapitałowych pod warunkiem osiągnięcia określonego wieku (60 lat lub nabycie uprawnień emerytalnych po skończeniu 55 lat) oraz odpowiedniego stażu w IKE.

Opłata manipulacyjna za otwarcie IKE z Legg Mason za pośrednictwem platformy internetowej Funds on-line Uczestnik lub w siedzibie Legg Mason TFI SA (ul. Bielańska 12, Warszawa) do 31.12.2015 r. wynosi 0 zł. [WIĘCEJ]

Wypłaty z IKE są zwolnione z podatku od dochodów kapitałowych pod warunkiem osiągnięcia określonego wieku (60 lat lub nabycie uprawnień emerytalnych po skończeniu 55 lat) oraz odpowiedniego stażu w IKE.

Opłata manipulacyjna za otwarcie IKE z Legg Mason za pośrednictwem platformy internetowej Funds on-line Uczestnik lub w siedzibie Legg Mason TFI SA (ul. Bielańska 12, Warszawa) do 31.12.2015 r. wynosi 0 zł. Opłata manipulacyjna dla Uczestników, którzy otworzyli IKE za pośrednictwem innych podmiotów wynosi 400 zł. Opłata za wypłatę, wypłatę transferową lub zwrot w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy wynosi 200 zł.
Wpłaty w ramach IKE są możliwe tylko do określonej sumy w danym roku (11 877 zł).

Podstawą prawną prowadzenia IKE jest ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1147). Informacje na temat funduszy zarządzanych przez Legg Mason TFI SA („fundusze") zawarte są w prospektach informacyjnych, w kluczowych informacjach dla inwestorów oraz w Regulaminie prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) z Funduszami Legg Mason, które są dostępne na stronie internetowej www.leggmason.pl, w określonych punktach dystrybucji funduszy, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszy (Warszawa, ul. Bielańska 12). Regulamin prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) z Funduszami Legg Mason dostępny jest, poza miejscami wskazanymi powyżej, również w innych podmiotach, uprawnionych do zawierania umów o prowadzenie IKE z Funduszami Legg Mason. Prospekty informacyjne funduszy i kluczowe informacje dla inwestorów zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszach, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przed zainwestowaniem w wybrany fundusz/subfundusz należy zapoznać się z kluczowymi informacjami dla inwestorów dotyczącymi wybranej kategorii jednostki uczestnictwa funduszu/subfunduszu, którego będzie dotyczyć zlecenie, jak również z prospektem informacyjnym funduszu.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego.

W celu uzyskania szczegółowych informacji i dokładnych wyliczeń korzyści podatkowych prosimy o kontakt z kwalifikowanym doradcą podatkowym. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji podatnika i może ulec zmianie w przyszłości.

Legg Mason TFI SA działa na podstawie decyzji z dnia 18.06.1998 r. wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.